Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Begrippenlijst

Zoeken op alfabet:
Zoeken op woord:
B
Biomassa

Verzamelnaam voor biologisch afbreekbare producten, afvalstoffen en residuen van de landbouw. Hieronder vallen ook plantaardige en dierlijke stoffen, bosbouw, de visserij- en aquacultuursector en biologisch afbreekbaar (industrieel en huishoudelijk) afval.

Biomassaverklaring

Officiële verklaring van een producent dat in de productie-installatie in een bepaalde periode alleen die biomassa wordt gebruikt die van tevoren is opgegeven.

C
Certificaat (GvO)

Ook wel Garantie van Oorsprong genoemd. Een bewijs dat er ter waarde van 1 MWh aan hernieuwbaar gas, waterstof, elektriciteit of hernieuwbare thermische energie is geproduceerd.

Certificatenrekening

Rekening van een handelaar in het systeem van VertiCer.

CNG

Compressed Natural Gas.

E
Energiekamer

Dienst die verantwoordelijk is voor de uitvoering van en het toezicht op de naleving van o.a. de gaswet, ondergebracht als Kamer bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. 

G
Groen gas

Hernieuwbaar gas (biogas) dat op duurzame wijze is opgewekt en dat is opgewerkt zodat het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. 

H
Handelaar

Een bij de GBIG geregistreerde partij die bevoegd is om door de GBIG uitgegeven certificaten over te dragen of te ontvangen. 

Hernieuwbaar gas

Overkoepelende term voor gas dat is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dit betekent dat de grondstoffen, waaruit het gas is ontstaan, binnen afzienbare tijd te vernieuwen zijn. Voorbeelden hiervan zijn GFT, houtsnippers en mest. Deze raken in principe niet op, zoals bij fossiele brandstoffen wel het geval is. Dit houdt ook in dat de CO2 die vrijkomt recent aan de lucht onttrokken is.Hernieuwbaar gas levert dus geen extra CO2 op. 

K
Keuringsinstantie

Een door VertiCer of bij wet aangewezen organisatie die onderzoek doet naar de geschiktheid van een productie-installatie voor de uitgifte van garanties van oorspong voor hernieuwbare energie of hernieuwbaar gas. 

L
Landelijk netbeheerder

Aangewezen beheerder van het landelijk gastransportnet. 

Leverancier

De partij die de levering van energie verzorgt ten behoeve van een verbruiker. 

LNG

Liquefied Natural Gas. 

Lokale verbinding

Een gastransportnet waarvoor geen netbeheerder is aangewezen, zoals beschreven in art. 2 van de Gaswet, met daarop aangesloten de producent en de afnemer van hernieuwbaar gas. 

M
Meetprotocol

De wijze van het meten van energiestromen.Deze metingen moeten gedaan worden om de energiewaarde te bepalen die in aanmerking komt voor garanties van oorsprong. 

Meetverantwoordelijke

Organisatorische eenheid die erkend is als Meetverantwoordelijke conform de Meetvoorwaarden gas – RNB. 

MWh

Energie-hoeveelheid. Mega Watt hour; equivalent aan 102,36 m3 aardgas (n; 35,17 MJ) calorische bovenwaarde. 

N
NTA 8003

De Nederlandse Technische Afspraak 8003, Classificatie van biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut. 

NTA 8080

De Nederlandse Technische Afspraak 8080, Duurzaamheidscriteria voor biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut. 

O
Opwerking

Proces waarbij hernieuwbaar gas wordt opgewaardeerd tot een methaangehalte van boven de 87%. Dat is nodig om het te kunnen invoeden op het openbare net. 

P
Producent

Een ieder die een productie-installatie in stand houdt (Bron: Besluit stimulering duurzame energieproductie). 

R
Regionale netbeheerder

Aangewezen beheerder van een gastransportnet niet zijnde het landelijk gastransportnet (Bron: artikel 2 Gaswet). 

Rekeninghouder

Rechtspersoon met een certificatenrekening bij VertiCer. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Deze dienst is onder andere belast met het verstrekken van subsidies op het gebied van duurzaamheid en innovatie. 

Route

Configuratie van de wijze van productie, opwerking, transport en aanwending die als kenmerk op het Certificaat staat vermeld. 

S
SDE

Besluit stimulering duurzame energieproductie. Dit is het besluit waarop de subsidie voor hernieuwbaar gas is gebaseerd. 

V
Vergassing

Proces waarbij biomassa op hoge temperatuur wordt gebracht, al dan niet in combinatie met fossiele brandstoffen, om gas te verkrijgen. 

Vergisting

Een biologische afbraakreactie van biomassa. 

Vergistinginstallatie

Installatie waar biomassa vergist wordt met als resultaat de productie van hernieuwbaar gas. 

Verlopen

De terugtrekking van een certificaat door VertiCer als gevolg van het verstrijken van een bepaalde tijd sinds uitgifte. 

Verzoek tot Vaststelling

Document waarmee wordt verzocht om de productie-installatie als Goedgekeurd te oormerken.