Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Privacyverklaring

Dit is het privacy statement van Vertogas B.V. (Vertogas), Concourslaan 17, 9727 KC, Groningen, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 01158153. Met dit privacy statement informeert Vertogas personen van wie Vertogas gegevens verwerkt (betrokkene) over welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom, wat de bewaartermijnen zijn en welke rechten betrokkene heeft.

Welke informatie verzamelt Vertogas en waarom?

Er zijn verschillende rechtsgronden op basis waarvan Vertogas persoonsgegevens gebruikt:

  • Het gebruik van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om een goede uitvoering te geven aan de overeenkomst die tussen Vertogas en haar klanten is afgesloten.
  • Vertogas kan persoonsgegevens gebruiken voor gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld om zorg te dragen voor registraties van activiteiten zoals b.v. klantenbijeenkomsten.

Vertogas hanteert hierbij altijd als uitgangspunt dat persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die tegenover u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Verder verwerkt Vertogas persoonsgegevens alleen als hetzelfde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden.

Bewaartermijn

Vertogas bewaart persoonsgegevens zolang Vertogas dat nodig acht, onder andere om een goede invulling te kunnen geven aan de relatie met u, om zorg te dragen voor de beveiliging van Vertogas in algemene zin, om toepasselijke wetgeving na te kunnen leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten) en anderszins om Vertogas in staat te stellen haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren. U kunt met vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens een e-mail sturen aan privacy@gasunie.nl.

Beveiliging

Vertogas gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kunnen plaatsvinden. Vertogas bewaart de persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen.

Rechten van betrokkene

U heeft als betrokkene de volgende rechten:

  • Recht op informatie over de verwerkingen: wat gebeurt er met uw persoonsgegevens en waarom?
  • Recht op inzage: u heeft het recht Vertogas te verzoeken om te laten zien of Vertogas uw persoonsgegevens verwerkt, en zo ja, welke dan.
  • Recht op rectificatie: Vertogas moet zorgen dat de gebruikte persoonsgegevens accuraat zijn en blijven. U mag Vertogas verzoeken om gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht op vergetelheid: u heeft het recht Vertogas te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Het is dan aan Vertogas om te bepalen of dat verzoek gerechtvaardigd is. Dit kan het geval zijn als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht Vertogas te verzoeken de verwerking te beperken, bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Vertogas staakt de verwerking tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Als u gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, kan dat door een e-mail te sturen aan privacy@gasunie.nl. Vertogas zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die Vertogas heeft genomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kan Vertogas met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat Vertogas krijgt. Vertogas zal u in dat geval informeren.

Vertogas probeert om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht heeft over of probleem heeft met het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening bent dat Vertogas niet heeft kunnen helpen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toestemming

Als Vertogas uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Cookies

Vertogas maaktop deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor de goede werking van de website. Daarnaast wordt via de website een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Vertogas gebruikt deze dienst om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Raadpleeg de Google Code-website voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics zijn ingesteld. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en via de Help-functie van de browser.

Wijzigingen van het privacy statement

Vertogas kan dit privacy statement indien nodig aanpassen. Het is daarom aan te raden geregeld op de website van Vertogas te kijken voor de meest recente versie. Als Vertogas het privacy statement bijwerkt, zal Vertogas de datum achter 'Laatst bijgewerkt' onderaan het privacy statement aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in het privacy statement of in de manier waarop Vertogas persoonsgegevens gebruikt, stelt Vertogas u hiervan op de hoogte voordat deze van kracht worden.

Contact

Voor vragen over het gebruik van persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen aan privacy@gasunie.nl.

Laatst bijgewerkt: 11 april 2019