Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Disclaimer

Uw toegang tot en gebruik van deze website vindt plaats onder de voorwaarden en bepalingen zoals hieronder aangegeven. Door toegang te zoeken tot en gebruik te maken van de website geeft u aan, akkoord te gaan met bedoelde voorwaarden en bepalingen. Deze website wordt u aangeboden door VertiCer B.V. ("VertiCer"). De inhoud ervan - alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.verticer.eu - is beschermd op grond van de Auteurswet.

Aansprakelijkheid en auteursrecht VertiCer

Van de inhoud van deze website mag niets worden gekopieerd, tenzij daartoe expliciet door VertiCer toestemming is verleend en aan de inhoud mag niets worden veranderd. VertiCer zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op de website, maar geeft ter zake geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid.

Alle handelsmerken, logo’s en servicemerken die op deze website voorkomen zijn eigendom van en geregistreerd (voor zover toepasselijk) door VertiCer of N.V. Nederlandse Gasunie en TenneT TSO B.V. Geen enkel recht of licentie wordt toegewezen of kan worden ontleend aan hun weergave op deze website. Voor zover het gaat om werken als bedoeld in de Auteurswet berust het auteursrecht uitsluitend bij VertiCer.

VertiCer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot www.verticer.eu, noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze website. Het gestelde in de vorige zin geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op andere websites, waarvan op deze website links zijn opgenomen.

Gegevens, informatie en vragen die u (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) aan VertiCer toestuurt, zijn niet confidentieel en mogen door VertiCer vrijelijk worden gebruikt of gereproduceerd, tenzij door u expliciet anders wordt aangegeven. Het vorenstaande geldt niet ten aanzien van gegevens en informatie waarvoor op grond van wettelijk voorschrift een verplichting tot geheimhouding geldt en voor gegevens en informatie die verwerkt dienen te worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (zie privacy statement). Alle gegevens die u naar www.verticer.eu stuurt, dienen juist te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

VertiCer behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze website waaronder deze toegangsvoorwaarden, te wijzigen, aan te passen, te verwijderen en te updaten.

Deze voorwaarden en bepalingen zijn onderworpen aan de wetten en de jurisdictie van het Nederlandse recht.