Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veelgestelde vragen

Zoeken op categorie:
Hoe kan ik mijn meetwaarden inzien?

U kunt uw meetwaarden raadplegen als u inlogt in MyVertiCer. 

Kies uw rol in de menubalk en selecteer de juiste energiedrager. Opvolgend gaat u via de actie "Ik wil mijn meetwaarden inzien" naar MyVertiCer. 

Wat kan ik doen als mijn meetwaarden niet kloppen?

Wij ontvangen uw elektriciteit en groen gas meetwaarden via de netbeheerder. Zijn de meetwaarden volgens u niet juist, dan kunt u hierover contact opnemen met uw netbeheerder. 

Wij ontvangen uw thermische energie en waterstof meetwaarden via het meetbedrijf. Zijn de meetwaarden volgens u niet juist, dan kunt u hierover contact opnemen met uw meetbedrijf. 

Mijn meetinrichting is aanzienlijk gewijzigd. Wat moet ik doen?

Als er belangrijke wijzigingen aan de metingen of aan de productie-installatie gedaan worden, dan moet u deze op tijd doorgeven aan uw meetverantwoordelijke. Als het nodig is, moet het meetprotocol hierop aangepast worden. Zijn de gegevens veranderd? Meldt dan uw installatie opnieuw aan. 

Wat zijn mijn rapportage-eisen?

Een overzicht kunt u vinden in Downloads 

Wat is een meetprotocol?

Het meetprotocol beschrijft uw productie-installatie, welke energiestromen er zijn en hoe deze energiestromen worden gemeten.  

Inhoudelijke eisen voor een meetprotocol zijn: 

  • Een beschrijving van de eigenaar, locatie en aansluitingen, met daarbij de juiste EAN-codes van zowel de aansluiting als de unieke
    productie-installatie EAN-code;
  • Een overzicht van de verschillende installaties die onderdeel uitmaken van de productie-installatie; 
  • De wijze van meten, een beschrijving van de nauwkeurigheid en als van toepassing de benodigde correcties; 
  • De gegevens van het toegelaten meetbedrijf, hoe de meetdata gecollecteerd, gevalideerd en opgeslagen wordt. 

Uw meetprotocol is 5 jaar geldig na de datum van ondertekening door uw meetverantwoordelijke. 

Zijn er binnen deze termijn belangrijke wijzigingen aan de metingen of aan de productie-installatie zelf, dan moet u deze tijdig doorgeven aan uw meetbedrijf. Als nodig moet het meetprotocol hierop aangepast worden en opnieuw worden aangeleverd bij VertiCer. 

Hoe ziet een meetprotocol eruit?

Een voorbeeld van een meetprotocol kunt u vinden onder Downloads. 

Mijn meetprotocol verloopt bijna of is verlopen. Wat moet ik doen?

U ontvangt ca. 3 maanden voor het verlopen van uw inschrijving en meetprotocol een bericht van ons. U kunt vanaf dat moment uw productie-installatie inclusief meetprotocol opnieuw bij ons aanmelden. 
Bij een verlopen meetprotocol geeft VertiCer geen Garanties van Oorsprong meer uit. U moet uw productie-installatie inclusief meetprotocol opnieuw aanmelden. 

Wat is een meetrapport?

Een meetrapport bevat meetgegevens en/of gebruikte biomassastromen en onderbouwt daarmee de energieproductie.Een voorbeeld van een meetrapport kunt u vinden onder Downloads. 

Wat als ik mijn meetrapport of assurancerapport te laat heb ingeleverd?

Dan past VertiCer een korting toe op uw toe te kennen Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong. U krijgt hierdoor minder certificaten. Tegen dit besluit kunt u in bezwaar gaan.

Wat als ik mijn ingediende meetgegevens wil corrigeren?

Als u een elektrische productie-installatie heeft en u constateert dat de ingestuurde meetwaarden niet juist zijn of ontbreken, neemt u dan contact op met uw netbeheerder. De netbeheerder kan de ontbrekende waarden alsnog insturen naar VertiCer of onjuiste waarden corrigeren. 

U kunt uw meetgegevens opnieuw indienen als de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken nog niet verstreken is. Dit kunt u doen door in bezwaar te gaan tegen het besluit van VertiCer. 

Als per abuis voor uw productie-installatie verkeerde meetgegevens zijn ingestuurd en de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken is verstreken, dan kunt u alleen onder de volgende voorwaarden een nieuw meetrapport indienen:  

Dit kan alleen als u aantoont dat het eerder verstuurde meetrapport één of meer fouten bevatte die niet aan u, eigenaar van de productie-installatie, of uw meetbedrijf verweten kunnen worden. Alleen dan is VertiCer in principe bereid om het nieuwe meetrapport in overweging te nemen. In andere gevallen zal VertiCer het nieuwe rapport niet in behandeling nemen. 

Wie zijn de meetverantwoordelijken?

Deze kunt u vinden in Downloads.

Wat zijn biomassapercentages?

Niet voor alle biomassa-installaties komt de energie uit één soort biomassa. Het kan zijn dat meerdere soorten biomassa en/of fossiele brandstoffen worden ingezet. Om de juiste hoeveelheid energie te certificeren, is het van belang te weten welke soorten biomassa en/of fossiele brandstoffen er zijn ingezet en in welke energetische verhouding. Dit drukken we uit in percentages. 

Hoe moet ik biomassapercentages invullen?

Nadat de netbeheerder de meetwaarden voor uw installatie heeft ingestuurd (meestal halverwege de maand volgend op de productiemaand), kunt u zelf de biomassapercentages opvoeren in My VertiCer. De uitleg hiervoor kunt u vinden in de handleiding producenten (zie Downloads).