Cookie preferences
SettingsI agree

Algemene Voorwaarden VertiCer

Artikel 1 Achtergrond

De minister voor Klimaat en Energie heeft aan VertiCer mandaat verleend met betrekking tot de taken ten aanzien van garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong bedoeld in:

a. artikel 73 van de Elektriciteitswet 1998;

b. artikel 66i van de Gaswet;

c. artikel 3 van de Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong; en

d. artikel 25 van de Warmtewet,

 

Artikel 2 Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande termen, die met een hoofdletter zijn geschreven, de daarachter vermelde definitie:

Term
Definitie
AIB:
De Association of Issuing Bodies, zijnde een vereniging zonder winstoogmerk voor organisaties (waaronder VertiCer) die tot taak hebben garanties van oorsprong en/of certificaten van oorsprong uit te geven in overeenstemming met artikel 19 van Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen. De AIB verzorgt de beschikbaarheid van de AIB Hub.
AIB Hub:
Door AIB onderhouden middel voor efficiënte, internationale uitwisseling van garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong.
Algemene Voorwaarden:
De onderhavige Algemene Voorwaarden van VertiCer.
AVG:
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Deelnemer:
Een Producent of Handelaar die gebruik wenst te maken van de diensten van VertiCer.
Domain Protocol:
Document, waarin VertiCer als lid van de AIB heeft beschreven hoe het de taken als bedoeld in Artikel 1 in praktische zin heeft vormgegeven. Het Domain Protocol is beschikbaar op de Website.
Handelaar:
Een natuurlijke persoon of organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het sluiten van overeenkomsten betreffende de koop en verkoop van garanties van oorsprong en/of certificaten van oorsprong.
Partij:
VertiCer of een Deelnemer.
Partijen:
VertiCer en een Deelnemer samen.
Producent:
Een producent van energie als bedoeld in de Regeling.
Regeling:
Iedere ministeriële regeling die van kracht is op grond van:
artikel 77 van de Elektriciteitswet 1998;
artikel 66l van de Gaswet;
artikel 7 van de Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong; en/of
artikel 29 van de Warmtewet; tezamen met het Domain Protocol.

Wanneer een nieuwe regeling wordt toegevoegd of een bestaande regeling wordt vervangen door een nieuwe regeling, wordt onder "Regeling" mede die nieuwe regeling verstaan, inclusief alle wijzigingen die daarin zijn en/of zullen worden aangebracht.
Schriftelijk:
Per brief, e-mail of op een andere schriftelijk of elektronisch reproduceerbare manier.
Systeem:
Systeem ten behoeve van de uitgifte, verhandeling en afboeking van garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong.
VertiCer:
VertiCer B.V., gevestigd te Arnhem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 88033600.
Website:
De website van VertiCer: www.verticer.nl.

2. Voor het overige gelden de definities zoals opgenomen in de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Warmtewet en de Regeling.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van VertiCer samenhangend met de taken bedoeld in Artikel 1.

 

Artikel 4 Rechten en verplichtingen Deelnemer

1. Een Deelnemer heeft het recht deel te nemen in het Systeem, onder de verplichting:
a. de in de Regeling opgenomen verplichtingen na te komen en zich aan andere toepasselijke
wet- en regelgeving te houden;
b. uitvoering te geven aan redelijke verzoeken van VertiCer met betrekking tot het Systeem;
c. VertiCer te informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die voor een optimale
uitvoering van het Systeem van belang kunnen zijn;
d. al datgene na te laten wat de goede werking van het Systeem zou kunnen verstoren;
e. de gegevens omtrent zijn contactpersonen, adres en bereikbaarheid op te geven aan
VertiCer. De contactpersonen dienen bevoegd te zijn om hem te vertegenwoordigen met
betrekking tot aangelegenheden betreffende het Systeem. Ingeval de verstrekte gegevens
wijzigen, dient de Deelnemer VertiCer hierover per omgaande te informeren via het
Systeem;
f. het door VertiCer ter beschikking gestelde aanmeldformulier volledig en naar waarheid in
te vullen en aan VertiCer te retourneren;
g. de in Artikel 7 bedoelde tarieven tijdig te betalen.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen VertiCer

1. Onverminderd de rechten en verplichtingen, zoals die uit andere bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden en uit de Regeling voortvloeien, zal VertiCer:
a. de identiteit van een Deelnemer vaststellen in overeenstemming met de verplichting
daartoe in de Regeling. VertiCer zal:
i. de inschrijving van die Deelnemer aanhouden totdat het aanmeldformulier als
bedoeld in Artikel 4, lid 1, onderdeel f volledig is ingevuld en geretourneerd;
ii. waar het dat nodig acht met het oog op een optimale uitvoering van het Systeem:
gegevens over de Deelnemer uitwisselen met de Belastingdienst;
b. het Systeem beheren en in dat kader alles doen wat redelijkerwijs van hem verlangd kan
worden om dat Systeem voor alle Deelnemers beschikbaar te houden;
c. uitvoering geven aan, op een optimale uitvoering van het Systeem gerichte, redelijke
verzoeken van Deelnemers. Bij de beoordeling van de redelijkheid van een verzoek dient
het volgende in aanmerking te worden genomen:
i. de kosten voor VertiCer die verband houden met de uitvoering van het verzoek:
zowel in absolute zin als in relatieve zin;
ii. VertiCer dient alle Deelnemers in beginsel gelijk te behandelen;
d. al datgene nalaten, wat de goede werking van het Systeem zou kunnen verstoren.

Artikel 6 Schorsing

1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 12, lid 2, kan VertiCer de verlening van diensten aan een
Deelnemer en de toegang van die Deelnemer tot het Systeem schorsen:
a. wanneer die Deelnemer niet tijdig voldoet aan de betalingsverplichting die voortvloeit uit
Artikel 7; of
b. met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving, wanneer die Deelnemer
tekortschiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit deze Algemene
Voorwaarden of daaruit voortvloeiende regelingen, en indien een dergelijke schorsing naar
het oordeel van VertiCer nodig of wenselijk is met het oog op:
i. een goede werking van het Systeem; c.q.
ii. de rechten van andere Deelnemers.
2. De in het vorige lid genoemde schorsing heeft tot gevolg:
a. dat voor energie geproduceerd door die Deelnemer geen garanties van oorsprong c.q.
certificaten van oorsprong worden uitgegeven;
b. dat garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong door die Deelnemer niet kunnen
worden overgeboekt of afgeboekt.
3. Gebruikmaking van de mogelijkheid tot schorsen laat de andere rechten, die VertiCer vanwege de
tekortkoming van Deelnemer aan deze Algemene Voorwaarden, de Regeling of aan de wet kan
ontlenen, onverlet.
4. VertiCer is bevoegd, doch niet verplicht, maatregelen te nemen om de gevolgen van het
tekortschieten van een Deelnemer, dat aanleiding was voor schorsing, weg te nemen of te mitigeren.
Die Deelnemer is verplicht om op verzoek van VertiCer daaraan zijn medewerking te verlenen. Alle
kosten die hiermee verband houden zijn voor rekening van die Deelnemer. Het al dan niet
uitoefenen door VertiCer van de in dit lid beschreven bevoegdheid laat de wederzijdse rechten en
verplichtingen voor het overige onverlet.
5. VertiCer zal een Deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren over een opgelegde
schorsing, onder vermelding van de reden(en) voor de schorsing en het tijdstip van ingaan.
6. Een Deelnemer zal VertiCer schriftelijk op de hoogte brengen zodra hij de reden(en) voor de
schorsing heeft weggenomen. Wanneer VertiCer oordeelt dat de reden voor de schorsing inderdaad
afdoende is weggenomen, zal VertiCer de schorsing binnen vijf werkdagen opheffen.

Artikel 7 Facturatie en betaling

1. De minister voor Klimaat en Energie stelt bij de Regeling de tarieven vast voor handelingen met
betrekking tot garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong. VertiCer brengt deze tarieven
bij een Deelnemer in rekening door middel van een factuur.
2. Voor zover de Regeling bedoeld in het eerste lid een tarief voorschrijft voor lidmaatschap is een
Deelnemer per kalenderjaar de volledige vergoeding verschuldigd, ongeacht de datum waarop die
Deelnemer:
a. aan het Systeem gaat deelnemen; c.q.
b. zijn deelname aan het Systeem beëindigt.
3. Een factuur dient door de desbetreffende Deelnemer te worden voldaan binnen dertig dagen na
factuurdatum, op het bankrekeningnummer dat in die factuur is vermeld.
4. Wanneer een Deelnemer (een deel van) het gefactureerde bedrag wenst te betwisten:
a. zal de verplichting tot betaling niet worden opgeschort;
b. zullen VertiCer en die Deelnemer onverwijld in overleg treden om het geschil op te lossen.
5. Het is een Deelnemer niet toegestaan zich te beroepen op verrekening, op wat voor grond dan ook.
6. Alle (gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten die verband houden met de incassering van
verschuldigde bedragen, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, zijn voor rekening van de
desbetreffende Deelnemer.

Artikel 8 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1. VertiCer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. VertiCer zal Deelnemers informeren over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden:
a. door publicatie op de Website; en
b. via e-mail, aan de contactpersonen bedoeld in Artikel 4, lid 1, onderdeel e.
3. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden die voortvloeien uit wijzigingen in relevante wet- en
regelgeving en/of het mandaat treden in werking op dezelfde datum als die wijzigingen in wet- en
regelgeving en/of het mandaat. Andere wijzigingen treden in werking dertig dagen nadat VertiCer
hen heeft bekendgemaakt in overeenstemming met het tweede lid.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

1. VertiCer is een non-profit organisatie waarvan de kosten uit de tarieven van de Deelnemers worden
betaald. Iedere Deelnemer aanvaardt dan ook dat VertiCer zijn aansprakelijkheid beperkt en dat
deze Algemene Voorwaarden een redelijke verdeling inhouden van rechten en verplichtingen.
2. Door diensten af te nemen van VertiCer aanvaardt iedere Deelnemer dat de aansprakelijkheid van
de AIB is beperkt. De AIB, andere leden van de AIB of hun vertegenwoordigers, kunnen door
Deelnemers niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van VertiCer, de AIB, andere leden
van de AIB, hun vertegenwoordigers, of derden.
3. De aansprakelijkheid van VertiCer jegens een Deelnemer is beperkt tot de directe schade van die
Deelnemer, bestaande uit de kosten van verlies of (voortijdig) verval van garanties van oorsprong
en certificaten van oorsprong, met een maximum van € 5.000 per kalenderjaar. Voor overige schade
van welke aard ook is VertiCer nimmer aansprakelijk jegens een Deelnemer.
4. Iedere Deelnemer heeft de plicht om alles te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om schade te
voorkomen. Hieronder wordt uitdrukkelijk ook verstaan de juistheid zeker te stellen van opdrachten
die de desbetreffende Deelnemer via het Systeem aan VertiCer geeft om garanties van oorsprong
en/of certificaten van oorsprong:
a. over te boeken naar de rekening van een andere Deelnemer;
b. over te boeken naar een rekening buiten het Systeem (d.w.z. internationaal);
c. terug te trekken; 

d. af te boeken van zijn rekening.
5. Iedere Deelnemer heeft de plicht om alles te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de omvang
van schade te beperken.
6. VertiCer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade van een
Deelnemer voortvloeiend uit of verband houdende met zijn schorsing als beschreven in Artikel 6.
De desbetreffende Deelnemer vrijwaart VertiCer van claims van derden die het gevolg zijn van zijn
schorsing.
7. Iedere Deelnemer vrijwaart VertiCer van claims van derden die het gevolg zijn van het corrigeren of
intrekken van garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong.
8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van een Deelnemer ten opzichte van VertiCer uit welke
hoofde dan ook, vervallen in ieder geval binnen drie jaar na beëindiging van de dienstverlening aan
die Deelnemer.

Artikel 10 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk van de Partijen staat er voor in dat alle informatie, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen
of redelijkerwijs moeten vermoeden, en die zij van de andere Partij ontvangen ten behoeve van de
dienstverlening van VertiCer geheim zal blijven, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen dan
wel uit deze Algemene Voorwaarden anders voortvloeit.
2. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien en voor zover deze door
een van de Partijen of door de Partijen gezamenlijk als zodanig is aangeduid.
3. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan kennis, data en informatie die op het moment
van het bekend maken of betrekken al in het rechtmatige bezit is van de Partij die het ontvangt, van
algemene bekendheid is of in literatuur is vermeld, dan wel is gemerkt door de Partij die het ter
beschikking stelt als “niet vertrouwelijk” of woorden van gelijke strekking.
4. Elk van de Partijen zal de van de andere Partij ontvangen informatie slechts gebruiken voor het doel
waarvoor hij die informatie heeft ontvangen. Partijen zullen, indien dit noodzakelijk is om het
bepaalde in dit artikel na te komen, een geheimhoudingsverplichting opleggen aan hun
medewerkers en aan door hen ingeschakelde derden.
5. Indien en voor zover vertrouwelijke informatie toegankelijk moet worden gemaakt voor
certificerende instanties, overheidsorganen, publieke instanties en/of inspecteurs van verzekeraars,
zullen Partijen daarbij schriftelijk melding maken van het vertrouwelijke karakter. Iedere Deelnemer
gaat er op voorhand mee akkoord dat VertiCer in ieder geval vertrouwelijke informatie bekend dient
te maken aan:
a. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO);
b. de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa);
c. het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS);
d. het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en daaraan verbonden organen;
e. de Belastingdienst; en
f. iedere opeenvolgende houder van een garantie van oorsprong of certificaat van oorsprong,
voor zover het gegevens betreft die zijn vermeld op die garantie van oorsprong of op dat
certificaat van oorsprong.
6. De verplichtingen uit dit artikel zullen voortduren tot twee jaar nadat VertiCer zijn dienstverlening
aan een Deelnemer beëindigt.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Systeem berusten bij VertiCer of zijn
aandeelhouders. Iedere Deelnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop
onthouden.
2. Alle door VertiCer verstrekte stukken met betrekking tot deelname aan het Systeem, waaronder
adviezen, rapporten, software, applicaties, etc. blijven eigendom van VertiCer en zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de desbetreffende Deelnemer.
3. Het is een Deelnemer niet toegestaan informatie verkregen van VertiCer openbaar te maken en/of
te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, het bewerken,
het ter beschikking stellen en het verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of
verveelvoudiging schriftelijk is toegestaan door VertiCer en/of een dergelijke openbaarmaking en/of
verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Algemene Voorwaarden, uit de wet dan wel uit een
rechterlijke uitspraak.

Artikel 12 Beëindiging van de dienstverlening

1. Wanneer een verzoek van een Deelnemer tot het wissen van zijn persoonsgegevens op grond van
Artikel 17 van de AVG ertoe leidt dat VertiCer ten aanzien van die Deelnemer geen gegevens meer
zal houden als bedoeld in Artikel 4, lid 1, onderdeel e, wordt dit verzoek mede beschouwd als een
verzoek aan VertiCer om zijn dienstverlening aan die Deelnemer te beëindigen.
2. VertiCer heeft het recht de dienstverlening aan een Deelnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen,
met onmiddellijke ingang of per een door hem te bepalen datum, indien:
a. die Deelnemer zijn verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden niet nakomt; en
b. die Deelnemer niet tijdig of niet volledig opvolging geeft aan een schriftelijke
ingebrekestelling van VertiCer om alsnog binnen veertien dagen zijn verplichtingen na te
komen.
3. VertiCer heeft het recht de dienstverlening aan een Deelnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen
met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien:
a. die Deelnemer in staat van faillissement dan wel surseance van betaling wordt verklaard;
b. die Deelnemer zijn bedrijf beëindigt;
c. op die Deelnemer de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is;
d. die Deelnemer overlijdt; of
e. de onderneming van die Deelnemer wordt overgenomen.
Wanneer VertiCer gebruik maakt van dit recht, dan wordt Deelnemer geacht van rechtswege in
verzuim te zijn.
4. VertiCer heeft het recht de dienstverlening aan een Deelnemer geheel of gedeeltelijk te beëindigen
met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien:
a. informatie aangeleverd door die Deelnemer:
i. als onderdeel van het inschrijfproces; c.q.
ii. gedurende zijn deelname aan het Systeem;
misleidend, intentioneel onjuist of frauduleus blijkt te zijn; of
b. indien VertiCer ongebruikelijke of verdachte activiteit waarneemt op de rekening van die
Deelnemer.
5. VertiCer heeft het recht de dienstverlening voor alle Deelnemers te beëindigen met onmiddellijke
ingang, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, indien voortzetting door
VertiCer van zijn werkzaamheden in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
6. Beëindiging van de dienstverlening op grond van leden 2 tot en met 5:
a. gebeurt door middel van een schriftelijke kennisgeving;
b. zal er niet toe leiden dat VertiCer enige schadevergoeding aan een Deelnemer verschuldigd
wordt;
c. laat alle verder aan VertiCer toekomende rechten onverlet. Alle vorderingen die VertiCer in
deze gevallen op een Deelnemer mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle
opeisbaar.
7. Vanaf de datum van beëindiging van de dienstverlening heeft de desbetreffende Deelnemer geen
toegang meer tot het Systeem. Eventuele garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong die
resteren op de rekening van die Deelnemer vervallen.

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Een Deelnemer kan zijn rechten en verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden noch
geheel, noch gedeeltelijk aan een derde partij overdragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van VertiCer.
2. VertiCer zal de toestemming slechts op redelijke gronden onthouden.
3. Wanneer een Deelnemer zijn rechten en/of verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden aan
een derde partij wil overdragen, is VertiCer gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen
van toestemming met het oog op de behoorlijke nakoming van de verplichtingen onder de
Algemene Voorwaarden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

1. Op de Algemene Voorwaarden en daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden of naar
aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn, zullen in eerste aanleg worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.

Artikel 15 Inwerkingtreding

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2023 en vervangen alle voorgaande
voorwaarden en overeenkomsten m.b.t. de diensten van (de rechtsvoorgangers van) VertiCer.